Wstęp Deklaracji

Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.mrbrd.mazovia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-10.

Serwis www.mrbrd.mazovia.pl jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach Serwisu są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • ich wytworzenie odbywało się w podmiotach zewnętrznych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. prezentacje, pliki tekstowe i filmy od instytucji współpracujących z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego),
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre filmy zamieszczone na Serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe na Serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Serwisu prosimy o kontakt z Sekretariatem Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod adresem poczty elektronicznej: smrbrd@word.waw.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 22 – 59 – 76 – 766.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa Serwisu jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony Serwisu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronach. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po Serwisie. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki – skróty prowadzące do:

 • treści,
 • zmiany kontrastu,
 • zmiany wielkości liter,

Strony Serwisu powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki oraz za pomocą wbudowanego narzędzia TT.

Dokumenty

Na stronach www.mrbrd.mazovia.pl znajdują się pliki do pobrania. Część z nich pochodzi z organizacji zewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć w Serwisie, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron Serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Możesz również skorzystać z wbudowanego narzędzia TT.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodawane są napisy.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony www.mrbrd.mazovia.pl prosimy o kontakt pod adres e-mail: smrbrd@word.waw.pl.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Sekretariat Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa,
 • wysłać e-mail na adres: smrbrd@word.waw.pl,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22 – 59 – 76 – 766,
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Sekretariatu Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w godzinach urzędowania 8:00-16:00.

Dostępność architektoniczna

Budynek Sekretariatu Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ul. Odlewniczej 8 w Warszawie został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

W szczególności zrealizowano następujące działania:

 • Obok budynku oznakowano kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przed budynkiem wykonano podjazdy wraz z poręczami w celu umożliwienia dostępu do budynku osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową do wszystkich pięter budynku.