Komisje problemowe

 

 • Komisja legislacyjna i uczestników ruchu drogowego
 • Komisja promocji i edukacji
 • Komisja inżynierii i nadzoru nad ruchem drogowym
 • Zespół Monitorujący

Poniżej przedstawiamy Regulamin oraz składy osobowe Komisji oraz zespołu.


 

Regulamin pracy komisji/zespołu

 1. Komisja / Zespół, na pierwszym posiedzeniu, wybiera spośród członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji/zespołu;
 2. Pracą Komisji / Zespołu kieruje przewodniczący. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami kieruje wiceprzewodniczący;
 3. Komisja / Zespół podejmuje decyzje w trybie głosowania, zwykłą większością głosów członków komisji/zespołu obecnych na posiedzeniu;
 4. Przewodniczący komisji/zespołu:
  • organizuje bieżącą pracę Komisji / Zespołu,
  • prowadzi posiedzenia i zapewnia ich organizację,
  • składa Radzie, na pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym, sprawozdanie z działalności Komisji / Zespołu,
 5. Przewodniczący komisji przedstawia Przewodniczącemu Zespołu Monitorującego, bieżącą informację z prac komisji oraz realizacji zadań nałożonych na komisję;
 6. Rada powołuje członka komisji/zespołu na pisemny wniosek członka Rady;
 7. Rada odwołuje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, członka komisji/zespołu, na pisemny wniosek większości członków stałych komisji/zespołu lub na wniosek członka Rady;
 8. Rada dokonuje zmian w składach komisji/zespołów poprzez głosowanie, zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu lub w trybie obiegowym.

 

Komisja legislacyjna i uczestników ruchu drogowego

 • Krzysztof Łaptaszyński,
 • Adam Klejna,
 • Tomasz Matuszewski,
 • Maria Dąbrowska – Loranc
 • Sławomir Czyżniak
 • Witold Wiśniewski
 • Romuald Chałas,
 • Andrzej Markowski,
 • Jan Szumiał,
 • Jacek Gołębiewski
 • Mariusz Sztal

Komisja promocji i edukacji

 • Bożenna Chlabicz
 • Dariusz Napiórkowski
 • Marcin Ciężkowski
 • Wojciech Krzewski
 • Cezary Chodkowski
 • Tomasz Matuszewski
 • Dariusz Mierzejewski
 • Stanisław Popiel
 • Mirosław Augustyniak
 • Dariusz Piątek,
 • Rafał Grodzicki
 • Karol Bielski
 • Krzysztof Jaworski
 • Małgorzata Wojtaszewska
 • Lucyna Kęsicka
 • Regina Lewkowicz
 • Grzegorz Staniszewski
 • Piotr Jakubczak
 • Barbara Oleksiewicz
 • Wojciech Pasieczny

Komisja inżynierii i nadzoru nad ruchem drogowym

 • Jacek Mnich
 • Sławomir Czyżniak
 • Jacek Gołębiewski
 • Tomasz Lewandowski
 • Andrzej Kabziński
 • Robert Zawadka
 • Dariusz Piątek
 • Tomasz Matuszewski
 • Artur Zawadzki

Zespół Monitorujący

do stałego monitorowania pracy komisji/ zespołów Rady oraz monitorowania stanu realizacji programów operacyjnych i innych zadań przyjętych przez Radę do realizacji.

 • Krzysztof Łaptaszyński
 • Tomasz Matuszewski
 • Maria Dąbrowska-Loranc
 • Dariusz Piątek
 • Mirosław Augustyniak
 • Dariusz Napiórkowski
 • Dariusz Mierzejewski
 • Marcin Ciężkowski
 • Cezary Chodkowski
 • Wojciech Krzewski
 • Zbigniew Włodarczyk
 • Zbigniew Ostrowski
 • Jacek Mnich
 • Krzysztof Knyż,
 • Czesław Ziemniak
 • Andrzej Kabziński
 • Rafał Grodzicki