Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 8.
 2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
  Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy zgłaszać do niego:

  • tradycyjnie, w formie papierowej na adres: Inspektor Ochrony Danych WORD w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa;
  • w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: iod@word.waw.pl
 3. Posiada Pani / Pan następujące prawa:
  • dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
  • sprostowania Pani / Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
  • usunięcia Pani / Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia), chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani / Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani / Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 4. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obowiązkowe.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • prowadzenia z Panią / Panem korespondencji;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski zawarte w korespondencji, jeśli wymagają tego przepisy prawa archiwizacji korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  • dochodzenia roszczeń związanych z przedmiotem Pani / Pana korespondencji lub obrony przed roszczeniami;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Mazowieckiej Rady BRD, a dotyczących przedmiotu korespondencji lub sposobu załatwienia sprawy poruszanej w korespondencji;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów, dotyczących korespondencji i komunikacji.
  • prowadzenia prac analitycznych i statystycznych związanych z przeprowadzanymi egzaminami;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 7. Pani / Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 1, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora;
  • osoby zajmujące się działalnością statutową Mazowieckiej Rady BRD;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura itp.).Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani / Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 9. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas określony instrukcją kancelaryjną, w zależności od treści złożonego pisma lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 10. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 11. Pani / Pana dane mogą podlegać profilowaniu w zależności od treści złożonego pisma.
 12. Dane osobowe w postaci adresu IP, otwartych artykułach itp. osób odwiedzających stronę www.mrbrd.mazovia.pl nie są analizowane i nie podlegają profilowaniu.