Regulamin pracy

 

 

REGULAMIN MAZOWIECKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

 § 1
Postanowienia ogólne

 1. Mazowiecka Rada działa na podstawie:
  • art. 140 g. – 140 l. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
   ( Dz.U2012r. poz. 1137 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Województwa (Dz.U. 2016 poz.486 z późn. zm.);
  • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
  • Niniejszego regulaminu.
 2. Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  zwana dalej „Radą”, działa przy Marszałku Województwa Mazowieckiego jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Siedzibą Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 § 2

Zadania Rady

 1. Rada koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:
  1. Opracowuje regionalne programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  2. Opiniuje akty prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  3. Zatwierdza plany wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  4. Inicjuje kształcenie kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  5. Inicjuje współpracę międzywojewódzką w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  6. Współpracuje z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.
  7. Inicjuje działalność edukacyjno-informacyjną.
  8. Analizuje i ocenia podejmowane działania.
 2. Rada wykonuje zadania określone w prawomocnych uchwałach Rady.

 § 3

Skład Rady

 1. W skład Rady wchodzą:
  • Przewodniczący – Marszałek Województwa Mazowieckiego;
  • Zastępcy przewodniczącego: Wojewoda Mazowiecki, Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji;
  • Sekretarz – osoba wskazana przez Marszałka Województwa;
  • Zastępca sekretarza – osoba wskazana przez Marszałka Województwa;
  • Członkowie Rady – osoba(y) wskazana(e) przez: Wojewodę, Zarząd Województwa, zarządy powiatów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Oddziału Terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 2. Skład personalny Rady określa każdorazowo załącznik do Regulaminu.
 3. Do prac w Radzie mogą być zapraszani, z głosem doradczym, przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia ruchu drogowego, pracownicy naukowi wyższych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych oraz niezależni eksperci.

 § 4

Organizacja pracy Rady.

 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący przy pomocy zastępców.
 2. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz.
 3. Dla realizacji zadań Rada może powołać Stałe Komisje Problemowe, zwane Komisjami lub Zespoły Robocze.
 4. W skład Komisji/Zespołu Roboczego wchodzą wskazani członkowie Rady oraz zaproszeni eksperci spoza Rady.
 5. Komisja/Zespół Roboczy wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.
 6. W pełnym składzie Rada obraduje w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 7. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wyznaczony przez Marszałka Województwa.
 8. Sekretarz wraz z Zastępcą organizuje bieżącą pracę Rady oraz Stałego Sekretariatu Rady.
 9. Siedzibą Stałego Sekretariatu Rady jest wyznaczony Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
 10. Sekretarz reprezentuje Przewodniczącego Rady podczas jego nieobecności na spotkaniach, posiedzeniach, konferencjach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz działalnością Rady. Sekretarz nie później niż na 20 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia Członków Rady o terminie posiedzenia i proponowanym porządku obrad.

§ 5

Zasady działania Rady.

 1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
 2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu lub w głosowaniu w trybie korespondencyjnym zwykłą większością głosów członków biorących udział w głosowaniu.
 3. Uchwały o powołaniu Komisji/Zespołu Roboczego powinny określać zasady ich funkcjonowania i składy personalne
 4. W posiedzeniach Mazowieckiej Rady mogą uczestniczyć, za zgodą Przewodniczącego, przedstawiciele prasy, radia i telewizji.
 5. Zadania Rady:
  1. przyjmuje sprawozdania i informacje dotyczące realizacji zadań określonych w programach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przesłane przez członków Rady,
  2. przyjmuje informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego przesłane przez członków Rady,
  3. przyjmuje sprawozdanie wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z wydatków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku poprzednim,
  4. przyjmuje plan pracy i preliminarz wydatków na następny rok kalendarzowy,
  5. zatwierdza plan wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 6

Postanowienia końcowe.

 1. Rada zatwierdza, Regulamin w formie uchwały.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Adam Struzik
Marszałek
Województwa Mazowieckiego
Przewodniczący Mazowieckiej Rady

Font Resize
Contrast