Regulamin pracy

REGULAMIN MAZOWIECKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działa na podstawie:
  • art. 140 g. – 140 l. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 tj.);
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Województwa (tj. z dnia 28 stycznia 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 547);
  • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
  • niniejszego regulaminu.
 2. Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwanej dalej „Radą”, działa przy Marszałku Województwa Mazowieckiego jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Siedzibą Rady jest siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

§2

Zadania Rady

 1. Rada koordynuje i określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji rowerowej a w szczególności:
  a. opracowuje regionalne programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  b. opiniuje akty prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  c. zatwierdza plany wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  d. inicjuje kształcenie kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  e. inicjuje współpracę międzywojewódzką w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  f. współpracuje z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi;
  g. inicjuje działalność edukacyjno-informacyjną;
  h. analizuje i ocenia podejmowane działania;
  i. nadaje wyróżnienia za zasługi i zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Mazowieckim.
 2. Rada wykonuje zadania w szczególności poprzez:
  a. przyjmowanie sprawozdań i informacji dotyczących realizacji zadań określonych w programach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przesłane przez członków Rady,
  b. przyjmowanie informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego przesłanych przez członków Rady,
  c. przyjmowanie sprawozdań wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z wydatków w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku poprzednim,
  d. przyjęcie planu pracy i preliminarza wydatków Rady, w tym Sekretariatu Rady na następny rok kalendarzowy,
  e. zatwierdzenie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Rada wykonuje zadania określone w uchwałach Rady.

 

§3
Skład Rady

  1. W skład Rady wchodzą:
   • Przewodniczący – Marszałek Województwa Mazowieckiego;
   • Zastępcy przewodniczącego: Wojewoda Mazowiecki, Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji;
   • Sekretarz – osoba wskazana przez Marszałka Województwa;
   • członkowie Rady:
   1. wojewódzki inspektor transportu drogowego,
   2. dyrektor właściwego terenowo oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
   3. przedstawiciel wojewody,
   4. przedstawiciel wojewódzkiego sztabu wojskowego,
   5. przedstawiciel kuratora oświaty,
   6. przedstawiciel zarządu województwa,
   7. przedstawiciel zarządów powiatu,
   8. przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast,
   9. przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji,
   10. przedstawiciel komendanta stołecznego Policji,
   11. przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
   12. przedstawiciel zarządu dróg wojewódzkich,
   13. przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
   14. przedstawiciel zarządów dróg powiatowych,
   15. osoby wskazane przez marszałka województwa w szczególności reprezentujące działające na terenie woje­wództwa organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest problematyka bezpieczeństwa ruchu dro­gowego, przy czym marszałek województwa może wskazać nie więcej niż 12 osób.
  2. Do prac w Radzie mogą być zapraszani, z głosem doradczym, przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia ruchu drogowego, pracownicy naukowi wyższych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych oraz niezależni eksperci.

 

§4
Organizacja pracy Rady

   1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący przy pomocy zastępców.
   2. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz.
   3. Dla realizacji zadań Rada może powołać Stałe Komisje Problemowe, zwane Komisjami lub Zespołami Roboczymi.
   4. W skład Komisji/Zespołu Roboczego wchodzą wskazani członkowie Rady oraz zaproszeni eksperci spoza Rady.
   5. Komisja/Zespół Roboczy wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę / Zastępców.
   6. Rada obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
   7. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wyznaczony przez Marszałka Województwa.
   8. Sekretarz wraz z Zastępcą organizuje bieżącą pracę Rady oraz Stałego Sekretariatu Rady.
   9. Siedzibą Stałego Sekretariatu Rady jest siedziba wyznaczonego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
   10. Sekretarz reprezentuje Przewodniczącego Rady podczas jego nieobecności na spotkaniach, posiedzeniach, z wyłączeniem  posiedzeń Rady, konferencjach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz działalnością Rady. Sekretarz nie później niż na 20 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia Członków Rady o terminie posiedzenia i proponowanym porządku obrad.
   11. Sekretarz pełni funkcję Pełnomocnika Przewodniczącego Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ds. komunikacji rowerowej.
   12. Zastępcy Przewodniczącego Rady reprezentują Przewodniczącego Rady podczas jego nieobecności na posiedzeniach Rady.

 

§5
Zasady działania Rady

   1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub z upoważnienia Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego albo Sekretarz.
   2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu lub w głosowaniu w trybie korespondencyjnym zwykłą większością głosów członków biorących udział w głosowaniu.
   3. Uchwały o powołaniu Komisji/Zespołu Roboczego określają zasady ich funkcjonowania i składy personalne.
   4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, za zgodą Przewodniczącego, przedstawiciele prasy, radia i telewizji.

 

§6
Zasady działania Pełnomocnika do spraw komunikacji rowerowej

  1. Do zadań Pełnomocnika Przewodniczącego Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy w szczególności:
   1. współpraca z jednostkami administracji samorządowej (gminy, miasta, powiaty) w zakresie:
    1. przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej infrastruktury rowerowej,
    2. sporządzenia map istniejących pieszo-rowerowych ciągów komunikacyjnych oraz określenia ich stanu technicznego i funkcjonalności;
  2. współpraca z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie:
   1. przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej infrastruktury rowerowej,
   2. sporządzenia map istniejących pieszo-rowerowych ciągów komunikacyjnych oraz określenia ich stanu technicznego i funkcjonalności;
  3. opracowanie propozycji wykorzystania istniejącej infrastruktury dla budowy lub uruchomienia ciągów komunikacyjnych:
   1. rekreacyjnych w pobliżu aglomeracji (do miejsc weekendowych wypoczynku mieszkańców miast),
   2. turystycznych do miejsc popularyzujących zabytki, architekturę, atrakcje przyrodnicze, miejsca kultury itp.;
  4. poszukiwanie możliwości wsparcia finansowego dla podmiotów aktywnie włączających się do realizacji zadań z zakresu rozwoju komunikacji rowerowej, rozbudowy tras rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej;
  5. współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym – Wody Polskie w zakresie promowania rozwiązań umożliwiających poruszanie się rowerów po wałach przeciwpowodziowych;
  6. współpraca z Lasami Państwowymi, WFOŚiGW oraz innymi instytucjami w zakresie promowania rozwiązań przyjaznych rowerzystom;
  7. kreowanie wizerunku Województwa Mazowieckiego jako regionu przyjaznego rowerzystom (przygotowywanie materiałów dotyczących komunikacji rowerowej i przekazywanie ich Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, mediom, a także umieszczanie na stronie internetowej www.mazovia.pl, oraz wykorzystanie ich do organizacji konferencji dotyczących transportu rowerowego), włączanie się w promocję wydarzeń dotyczących transportu rowerowego itp.;
  8. współpraca z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie promowania inicjatyw przyjaznych rowerzystom;
  9. monitorowanie bieżącej sytuacji dotyczącej infrastruktury rowerowej;
  10. zebranie niezbędnych danych od podmiotów współpracujących w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu opracowania mapy i aplikacji GPS mazowieckich tras rowerowych.

 

§7
Postanowienia końcowe

 1. Rada zatwierdza Regulamin w formie uchwały.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.