Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 8.
 2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
  Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy zgłaszać do niego:

  • tradycyjnie, w formie papierowej na adres: Inspektor Ochrony Danych WORD w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa;
  • w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: iod@word.waw.pl
 3. Posiada Pani / Pan następujące prawa:
  • dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
  • sprostowania Pani / Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
  • usunięcia Pani / Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia), chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani / Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani / Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 4. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obowiązkowe.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • prowadzenia z Panią / Panem korespondencji;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski zawarte w korespondencji, jeśli wymagają tego przepisy prawa archiwizacji korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  • dochodzenia roszczeń związanych z przedmiotem Pani / Pana korespondencji lub obrony przed roszczeniami;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Mazowieckiej Rady BRD, a dotyczących przedmiotu korespondencji lub sposobu załatwienia sprawy poruszanej w korespondencji;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów, dotyczących korespondencji i komunikacji.
  • prowadzenia prac analitycznych i statystycznych związanych z przeprowadzanymi egzaminami;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 7. Pani / Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 1, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora;
  • osoby zajmujące się działalnością statutową Mazowieckiej Rady BRD;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura itp.).Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani / Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 9. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas określony instrukcją kancelaryjną, w zależności od treści złożonego pisma lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 10. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 11. Pani / Pana dane mogą podlegać profilowaniu w zależności od treści złożonego pisma.
 12. Dane osobowe w postaci adresu IP, otwartych artykułach itp. osób odwiedzających stronę www.mrbrd.mazovia.pl nie są analizowane i nie podlegają profilowaniu.
Młodzieżowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

Młodzieżowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

W dniu 20 września 2021 roku z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika została rozpoczęta realizacja kolejnego projektu z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem adresatami naszych działań są uczniowie szkół średnich zlokalizowanych na terenie Powiatu Gostynińskiego. Inicjatorami oraz partnerami tego projektu są Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Pan Dariusz Marek Szczygielski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku Pan Wojciech Krzewski oraz Starosta Gostyniński Pan Arkadiusz Boruszewski.

Założeniem projektu jest realizowanie misji poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez kształtowanie prawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim przygotowanie młodych ludzi do uzyskania prawa jazdy. Wychowanie komunikacyjne w szkołach średnich to innowacyjny projekt w skali całego kraju realizowany od kilku lat przez WORD w Warszawie pod roboczą nazwą ,,Prawo jazdy w szkole”. W specjalnie dostosowanej pracowni BRD w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym uczniowie w formie nowoczesnych warsztatów edukacyjnych realizować będą program z zakresu świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, związanych z tym zagrożeń oraz umiejętności udzielenia pomocy ofiarom wypadków drogowych. Nowoczesny sprzęt multimedialny ( w tym symulator do nauki jazdy ), tablety z specjalistycznym oprogramowaniem udostępnionym nieodpłatnie przez firmę E-Kierowca oraz starannie dobrani doświadczeni specjaliści prowadzący zajęcia mają zagwarantować optymalną realizację założonych celów.

Oficjalne dane dotyczące stanu bezpieczeństwa w kraju i województwie determinują nasze działania. Konieczne jest nieustanne dążenie, by ten trend zahamować. Takie działania podejmowane przez Samorząd Województwa wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego oraz samorządami lokalnymi przyczyniają się do skutecznej poprawy stanu bezpieczeństwa na naszych drogach.

Do udziału w pierwszej fazie projektu zaproszeni zostaną uczniowie zainteresowani uzyskaniem uprawnień z zakresu prawa jazdy kategorii B. Warsztaty z zakresu wychowania komunikacyjnego realizowane będą permanentnie. Udział w warsztatach będzie realizowany w czasie zajęć dla uczniów klas o profilu samochodowym, a poza godzinami lekcyjnymi dla pozostałych. Czas realizacji I fazy będzie uzależniony od możliwości i planu pracy szkoły. Po tym czasie uczniowie uczestniczący w warsztatach, przy wykorzystaniu materiałów przekazanych przez realizatorów projektu przygotowywać się będą do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.

Kolejny etap realizacji projektu przewiduje wybór ośrodka szkolenia kierowców w którym grupa uczniów realizować będzie szkolenie praktyczne z zakresu prawa jazdy kategorii B, a następnie C oraz C+E. Szkolenia w zakresie wyższych kategorii będą dotyczyć uczniów kierunków samochodowych. Wybór ośrodka szkolenia kierowców odbędzie się przy udziale Szkoły. Działania wybranego OSK wspomogą standardową pracę szkoły w zakresie organizacji zajęć przygotowujących do uzyskania prawa jazdy. Dla uczniów kierunków inne niż samochodowe do rozważenia pozostanie dofinansowanie projektu przez Radę Rodziców.

Ostatnim etapem projektu jest analiza i podsumowanie założonego celu. Do diagnozy realizacji celu wykorzystamy ankiety dla uczniów, rodziców oraz instruktorów prowadzących szkolenie praktyczne. Dzięki statystykom zdawalności porównamy wyniki uczniów biorących udział w projekcie ze średnią statystyczną. Dane te posłużą nam do ewaluacji projektu.

Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem Gostynińskim, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie i w Płocku nastąpiło podczas obrad Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego funkcjonującej aktywnie jako jedna z pierwszych w Polsce. Podczas posiedzenia Rady, w której wziął aktywny udział Marszałek Województwa Mazowieckiego – Przewodniczący Mazowieckiej Rady BRD, omówiono stan bezpieczeństwa na terenie Powiatu oraz wypracowano wnioski do realizacji. Wystąpienia przedstawicieli lokalnej Policji oraz Powiatowego Zarządu Dróg zostały wysłuchane z uwagą i zainteresowaniem. Szczególne ciekawie wybrzmiał głos Ratownika Medycznego, który przedstawił specyfikę pracy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Tablica nad wejściem do Sali Wychowania Komunikacyjnego.
Tablica nad wejściem do Sali Wychowania Komunikacyjnego.

Partnerzy Projektu – Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński, Maria Wróblewska - Wicestarosta, Wojciech Krzewski - Dyrektor WORD w Płocku oraz Tomasz Matuszewski - Zastępca Dyrektora WORD w Warszawie

 Partnerzy Projektu – Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Arkadiusz Boruszewski – Starosta Gostyniński, Maria Wróblewska – Wicestarosta, Wojciech Krzewski – Dyrektor WORD w Płocku oraz Tomasz Matuszewski – Zastępca Dyrektora WORD w Warszawie

Podpisanie dokumentów tworzących Młodzieżowe Centrum BRD.

 Podpisanie dokumentów tworzących Młodzieżowe Centrum BRD.

Partnerzy Porozumienia składają podpisy pod tekstem dokumentu.

Partnerzy Porozumienia składają podpisy pod tekstem dokumentu.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonują Marszalek Województwa Mazowieckiego oraz Starosta Gostyniński.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonują Marszalek Województwa Mazowieckiego oraz Starosta Gostyniński.

Wicestarosta Powiatu Gostynińskiego kontynuuje przebieg otwarcia Sali Młodzieżowego Centrum Edukacyjnego.

Wicestarosta Powiatu Gostynińskiego kontynuuje przebieg otwarcia Sali Młodzieżowego Centrum Edukacyjnego.

Zastępca Dyrektora WORD w Warszawie udostępnia do użytku salę Wychowania Komunikacyjnego.

Zastępca Dyrektora WORD w Warszawie udostępnia do użytku salę Wychowania Komunikacyjnego.

Symulator do nauki jazdy dla uczniów zamierzających uzyskać prawo jazdy

Symulator do nauki jazdy dla uczniów zamierzających uzyskać prawo jazdy

Manekiny do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy.

Manekiny do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy.

Funkcjonowanie Sali omawia Zastępca Dyrektora WORD w Warszawie.

Funkcjonowanie Sali omawia Zastępca Dyrektora WORD w Warszawie.

W drugim szeregu Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego, Dyrektor Szkoły oraz Kierownik jednego z OSK funkcjonujących na terenie Powiatu uczestniczą w prezentacji nowoczesnych środków dydaktycznych.

W drugim szeregu Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego, Dyrektor Szkoły oraz Kierownik jednego z OSK funkcjonujących na terenie Powiatu uczestniczą w prezentacji nowoczesnych środków dydaktycznych.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie przedstawia informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie przedstawia informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu.

Ratownik Medyczny ukazuje specyfikę funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ratownik Medyczny ukazuje specyfikę funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych prezentuje sytuację na drogach Powiatu.

Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych prezentuje sytuację na drogach Powiatu.

Wystąpienie Zastępcy Dyrektora WORD w Warszawie ilustrujące funkcjonowanie Mazowieckiej Rady BRD.

Wystąpienie Zastępcy Dyrektora WORD w Warszawie ilustrujące funkcjonowanie Mazowieckiej Rady BRD.

Dyskusja uczestników Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dyskusja uczestników Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Media o nas – BRD24.pl – Robią przegląd mazowieckich przejść dla pieszych

Media o nas – BRD24.pl – Robią przegląd mazowieckich przejść dla pieszych

Mazowiecka Rada BRD mówi samorządom: sprawdzam. Poprosiła je o informację na temat lokalizacji przejść dla pieszych, ograniczeń prędkości i wyznaczania obszarów zabudowanych. To pierwsza taka inicjatywa na poziomie wojewódzkim

Najobszerniejszy audyt przejść dla pieszych wykonała Warszawa Źródło: ZDM Warszawa

Najobszerniejszy audyt przejść dla pieszych wykonała Warszawa Źródło: ZDM Warszawa

Podczas zmiany Prawa o ruchu drogowym dotyczącego m.in. pierwszeństwa na przejściach dla pieszych pojawiało się wiele głosów wskazujących na potrzebę dostosowania infrastruktury. Eksperci zapowiadali, że nowe regulacje wpłyną na zarządców dróg. I są tego pierwsze zwiastuny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła już audyt przejść dla pieszych na drogach krajowych. Tymczasem pojawiają się już też pierwsze lokalne inicjatywy dotyczące infrastruktury drogowej.

Wójtowie, starostowie, prezydenci – do przeglądu

Pod koniec czerwca posiedzenie odbyła Komisja nadzoru nad ruchem drogowym Mazowieckiej Rady BRD. Było nadzwyczaj ciekawe, gdyż jej członkowie omówili realizację uchwały podjętej 1 kwietnia 2020 r. – uchwałą tą zwrócili się do zarządców dróg krajowych, powiatowych i gminnych o przegląd tras w zakresie: lokalizacji, oznakowania i widoczności przejść dla pieszych; prawidłowości oznakowania obszarów zabudowanych

– Nasza uchwała miała źródło w problemach bezpieczeństwa ruchu drogowego stwierdzonych centralnie i regionalnie. Skoro przejście dla pieszych jest w Polsce miejscem niebezpiecznym, to nasza komisja zaproponowała Mazowieckiej Radzie BRD, żeby zbadać lokalizacje przejść dla pieszych i zgodność z przepisami, celowość ich sytuowana w konkretnych miejscach – tłumaczył podczas posiedzenia członek komisji Tomasz Matuszewski, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. – Postanowiliśmy przyjrzeć się też temu, jak na drogach zarządza się prędkością poprzez oznakowanie oraz wyznaczaniem obszarów zabudowanych. Znamy dane o wielkiej liczbie kierowców, którym zatrzymywane było w pandemii prawo jazdy na trzy miesiące za przekraczanie prędkości w obszarach zabudowanych o 50 km/h i więcej. Te dane są bardzo mocne. One też były jednym z fundamentów naszej uchwały – dodawał.

– Postanowiliśmy też sprawdzić oznakowanie dotyczące ograniczeń prędkości i obszarów zabudowanych, bo mamy przeświadczenie, że polskie drogi są nadmiernie oznakowanie – dodawał Jacek Mnich, szef komisji oraz były naczelnik mazowieckiej drogówki. – Jest za dużo znaków ograniczających prędkości i są ustawiane w sposób, który jest potem trudny do zrozumienia przez kierowców. Byłoby cudownie, gdyby zarządcy dróg spojrzeli na problem przeznakowania. Nieco z przymrużeniem oka mówiąc, powinni pójść do supermarketu, wziąć maszynę do cięcia stali i pewne znaki wyciąć, przez co polskie drogi stałyby się jasne i czytelne dla kierowców – postulował.

Jak wynikało z informacji podanej podczas komisji, na uchwałę odpowiedziało do tej pory 44 zarządców dróg. 25 starostów, 15 burmistrzów, dwóch wójtów i dwóch prezydentów miast – Radomia i Siedlec.
Część zarządców dróg sporządziła audyty własnymi siłami, korzystając ze swoich pracowników – wydziałów transportów, czy wydziałów drogownictwa. Jednak – jak zauważono na komisji – są też na terenie Mazowsza firmy, które podpisały z zarządcami dróg porozumienia i profesjonalnie realizują takie audyty. Dysponują profesjonalnym sprzętem m.in. skanerami umieszczanymi na pojazdach, które pozwalają na automatyzację procesu oceny drogi.

– W tych zestawieniach od zarządców jest dość dużo krytycznych wypowiedzi na temat przejść dla pieszych czy oznakowania i jest to zaskakująco pozytywna informacja – zauważał Matuszewski. – Biorąc pod uwagę koloryt obecnych czasów, to jest istotne, że zarządcy przyznają się do rozważenia zmian przejść dla pieszych czy zmiany oznakowania obszaru zabudowanego ze względu na to, iż inaczej wygląda wieś czy rozbudowujące się miasto.

Matuszewski wskazywał też jednak na brak wiedzy zarządców o istniejącym prawie. Chodzi o rozporządzenie dotyczące szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem. – Większość zarządców zestawia stan drogi z istniejącym prawem, czyli jeśli to jest zbieżne z tzw. czerwoną książeczką, to według nich jest wszystko w porządku – tłumaczył wicedyrektor WORD. – Tymczasem to rozporządzenie wyraźnie wskazuje, że trzeba również dokonywać analizy istniejącej, zatwierdzonej organizacji ruchu w dwóch zakresach: bezpieczeństwa ruch drogowego oraz tego, co opisywane jest jako efektywność ruchu. Czyli takie podejście, że jak coś się kilka lat temu zrobiło i było to zgodne z przepisami, więc nic już nie trzeba robić, jest niewystarczające w świetle prawa.

Zwiększyć rolę policji w kształtowaniu dróg

Matuszewski zauważył też inny problem – marginalizowaną rolę policji w organizacji ruchu na drogach. Jego zdaniem policjanci albo nie są zapraszani do dyskutowania takich zmian, albo nie są wysłuchiwani.

Potwierdził to Jacek Mnich. – Nasze policyjne uwagi do projektów organizacji ruchu, nie muszą one być przez zarządców brane pod uwagę. To słabość prawa – mówił. – Wydaje się wręcz, że projekty są przysyłane policji jedynie po to, by coś „odklepać”, czyli po prostu ze względu na sam fakt otrzymania opinii, bez względu zaś na to, co ona zawiera. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu, gdzie pracowałem, jest dwóch policjantów zajmujących się inżynierią drogową od lat. Wykonali mnóstwo pracy nad studiowaniem wielu projektów organizacji ruchu. W większości pytano ich jedynie o to, kiedy odeślą odpowiedź… – dodawał. I wskazywał, że uwzględnianie uwag policji przez zarządców dróg nie tylko pozwoli uczynić trasy bezpieczniejszymi dla kierowców, ale też już po zdarzeniach na drodze pozwoli na klarowną ocenę tego, kto zawinił.

Obecny na komisji Wojewódzkiej Rady BRD poinsp. Krzysztof Bielecki, naczelnik wydziału ruchu drogowego KWP w Radomiu potwierdził te obserwacje. – Sprowadza się to do tego, że my jedynie możemy przystawić swój stempel – mówił – Nie możemy np. poprosić o przesunięcie przejścia dla pieszych. I to nawet, gdy dysponujemy statystyką wypadków i dokładnie wiemy, co i gdzie będzie niebezpiecznym – przyznawał.

Bielecki apelował, by zarządcy dróg wzięli pod uwagę nowe przepisy o pierwszeństwie pieszych, nakazujące ustępować kierowcom przed pieszym dopiero wchodzącym na przejście. – Przejścia powinny być tak konstruowane, żeby była przy nich widoczność co najmniej na 1,5 m tak, aby kierujący widział pieszego zamierzającego przejść – postulował Bielecki. – To by ułatwiło kierowcom rozpoznawanie zamiarów pieszych i poprawiło bezpieczeństwo – przekonywał i dodawał: – Znaków na drogach możemy nastawiać setki, ale nie tędy droga. Trzeba odgiąć tor jazdy i tego typu działaniami zmniejszać prędkość. W Polsce wciąż nie jest to dobrze zrozumiane. Trzeba to też tłumaczyć. Podam przykład – na drodze wojewódzkiej niedaleko Radomia przy szkole stworzono azyl przy przejściu dla pieszych. Kierowcy, którzy jeżdżą za szybko, wpadają na ten azyl i doprowadzają do wywrócenia pojazdów. A ludzie za to wszystko obwiniają nie tych przekraczających prędkość, tylko… azyle…

Z kolei biorąca udział w posiedzeniu komisji Renata Standziak z Urzędu Marszałkowskiego wskazywała na inny problem świadomości ludzi dotyczący infrastruktury drogowej. Ten problem uwidacznia się przy okazji budżetów obywatelskich. – Pozytywnym jest fakt, że wiele tematów w tegorocznym budżecie obywatelskim dotyczy poprawy BRD, ludzie więc tego oczekują – mówiła Renata Standziak. – Mieszkańcy zgłaszają projekty dotyczące wyznaczania nowych przejść, doświetlenia przejść. Tu pojawia się wiele problemów. Na przykład czy doświetlenie tylko niektórych przejść na jednej ulicy nie spowoduje, że te niedoświetlone będą dla kierowców mniej widoczne? Albo jeśli chodzi o niektóre rozwiązania, aktywne znaki, migające światła – nie mamy na dziś w Polsce na czym się opierać, by pozwolić ludziom zgłaszać jedynie efektywne rozwiązania. Oni widzą wiele rozwiązań na polskich drogach, są one dopuszczane, więc ludzie ich chcą na swoich ulicach, choć wcale nie wiadomo, czy taka inwestycja naprawdę poprawia bezpieczeństwo.

Zebrane dane o audycie przejść dla pieszych, oznakowania ograniczeń prędkości po przygotowaniu przez Komisję nadzoru nad ruchem drogowym, będą omawiane na zebraniu Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Łukasz Zboralski
Materiał powstał we współpracy z portalem BRD24.pl.

 Materiał powstał we współpracy z portalem brd24.pl. Link prowadzi do artykułu na stronie BRD24.pl - Kuzaj uczył licealistów na Torze Modlin. Tak się wychowuje komunikacyjnie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach Serwisu są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • ich wytworzenie odbywało się w podmiotach zewnętrznych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. prezentacje, pliki tekstowe i filmy od instytucji współpracujących z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego),
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone na Serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe na Serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością Serwisu za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zespół koordynatorów odpowiedzialnych za dostępność i załatwianie wniosków.
 • E-mail: koordynatorzydostepnosci@word.waw.pl
 • Telefon: 22-59-76-704

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
 • E-mail: urząd_marszalkowski@mazovia.pl
 • Telefon: 22-59-79-100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsce egzaminowania Odlewnicza przy ul. Odlewniczej 8,
Miejsce egzaminowania Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 127a – najem powierzchni,
Miejsce egzaminowania Radarowa przy ul. Radarowa 1 – najem powierzchni,
zostały przystosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

W szczególności zrealizowano następujące działania:

 1. Obok budynku Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oznakowano kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Przed budynkiem Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wykonano podjazd wraz z poręczami w celu umożliwienia dostępu do budynku osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. W budynku Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znajduje się winda umożliwiająca dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową do wszystkich pięter budynku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo lub złożyć wniosek na adres: Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa,
 • wysłać e-mail na adres smrbrd@word.waw.pl,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22-59-76-766,
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w godzinach urzędowania 8:00-16:00

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa Serwisu jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony Serwisu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronach. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po Serwisie. Na początku każdej strony umieściliśmy linki – skróty prowadzące do:

 • menu,
 • treści,
 • układu,
 • kontrastu,
 • zmiany wielkości czcionki

Strony Serwisu powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach www.mrbrd.mazovia.pl/ znajdują się pliki do pobrania. Większość z nich pochodzi zasobów własnych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć w Serwisie, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron Serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows. Możesz również skorzystać z wbudowanego narzędzia „Tekst” (menu górne)..

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 3 do 1.

Filmy wideo

Staramy się do umieszczanych materiałów filmowych dodawane są napisy.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony www.mrbrd.mazovia.pl/ prosimy o kontakt pod adres e-mail: koordynatorzydostepnosci@word.waw.pl

Inne informacje i oświadczenia

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Budżet Obywatelski Mazowsza 2020

Zgłoś Projekt do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Ścieżki rowerowe, sprzęt medyczny, akcje profilaktyczne dla mieszkańców czy warsztaty z rękodzieła to tylko kilka z wielu pomysłów, jakie mają szansę na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.  Nabór projektów właśnie wystartował i potrwa do 31 marca. W puli jest 25 mln zł.

Mazowsze jest wśród pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Biorąc pod uwagę skalę województwa (Mazowsze jest największym i najludniejszym regionem w kraju) będzie to duże wyzwanie organizacyjne.

"Budżet Obywatelski Mazowsza aktywizuje i integruje, a także daje nam swobodę w wyborze najważniejszych dla nas przedsięwzięć. Oddajemy mieszkańcom głos i inicjatywę, ponieważ to oni najlepiej wiedzą, co jest potrzebne" podkreśla marszałek Adam Struzik. I dodaje, że dzięki inicjatywie samorząd chce poznać i odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców zarówno dużych miast, jak i najmniejszych miejscowości.
Zachęcam do współdecydowania o tym, co będzie realizowane w regionie, zgłaszania swoich projektów i głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza, bo można nie tylko zmienić swoją małą ojczyznę, ale też sprawić, by wszystkim żyło się lepiej, a Mazowsze rozwijało się i piękniało.

Jaka jest pula środków?

To pierwsza edycja BOM-u. Do rozdysponowania jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pule podregionalne20 proc.  (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie.

Kto może zgłosić projekt?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W imieniu osób małoletnich projekty składają ich przedstawiciele ustawowi.

Harmonogram działań

Ważne terminy

2 - 31 marca 2020 r. – nabór projektów

1 kwietnia - 29 maja 2020 r. – ocena projektów

20 lipca - 16 sierpnia 2020 r. – głosowanie nad wyborem projektów

do 31 sierpnia 2020 r.– wyniki głosowania

rok 2021– realizacja projektów

Nabór potrwa od 2 do 31 marca. Następnie wszystkie wnioski będą oceniane. Potem powstanie wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych ocenionych negatywnie. Od oceny negatywnej będzie można się odwołać. Ostatnim etapem będzie głosowanie, podczas którego Mazowszanie zdecydują, jakie inicjatywy będą w przyszłym roku realizowane w ramach BOM. Głosowanie potrwa od 20 lipca do 16 sierpnia br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby małoletniej głos oddaje jej przedstawiciel ustawowy. Głosować można będzie wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej. Mieszkańcy bez dostępu do komputera lub internetu będą mogli oddać głos, korzystając ze specjalnie w tym celu przygotowanych stanowisk w siedzibie urzędu i w delegaturach.  Ostateczną listę wybranych projektów poznamy pod koniec sierpnia.

Jakie projekty będzie można zgłaszać?

Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł

Media o nas – BRD24.pl – Kuzaj uczył licealistów na Torze Modlin. Tak się wychowuje komunikacyjnie

Media o nas – BRD24.pl – Kuzaj uczył licealistów na Torze Modlin. Tak się wychowuje komunikacyjnie

Uczniowie I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, którzy zgłosili się do pilotażowego programu wychowania komunikacyjnego mają za sobą pierwsze jazdy samochodem. Właściwych nawyków za kierownicą uczyli się na zamkniętym obiekcie Toru Modlin pod okiem Leszka Kuzaja kierowcy rajdowego i instruktora

Samochodowy tor treningowy. Na dalszym planie pojazdy treningowe. Szkolenie uczniów z Ciechanowa na Torze Modlin w ramach pilotażowego projektu wychowania komunikacyjnego przygotowanego przez WORD w Warszawie i WORD w Ciechanowie. Fotografia - materiały prasowe

Szkolenie uczniów z Ciechanowa na Torze Modlin w ramach pilotażowego projektu wychowania komunikacyjnego przygotowanego przez WORD w Warszawie i WORD w Ciechanowie. Fot. Materiały prasowe

Pilotażowy program wychowania komunikacyjnego ruszył w I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie w październiku. Na potrzeby zajęć w szkole powstała pracownia BRD wyposażona w symulator jazdy. Pilotaż  jest prowadzony w ramach współpracy WORD w Warszawie, WORD w Ciechanowie, Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i ciechanowskiego liceum.

Uczniowie mają nie tylko spotkania z ekspertami od bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przedstawicielami policji, psychologami, ale także budują swoją świadomość i zdobywają nowe umiejętności dzięki ćwiczeniom na symulatorach. Mogli już wsiąść do symulatora dachowania, czy symulatora zderzeń, które uświadomiły im m.in. to jak ważne są prawidłowo zapięte pasy.

Uczniowie na płytach poślizgowych

16 uczestników programu miało także okazję zasiąść za kierownicą samochodu na Torze Modlin. Trenowali pod okiem instruktorów i twórcy programu takich szkoleń – Leszka Kuzaja. Choć uczestnicy nie prowadzili wcześniej samochodu (kurs na prawo jazdy jest jeszcze przed nimi), to zajęcia służyły temu, żeby od razu zaszczepić chęć do bycia bezpiecznym kierowcą.

– Chcielibyśmy by pierwszy kontakt z samochodem uświadomił młodym ludziom jak odpowiedzialnie należy podchodzić do prowadzenia tego środka transportu a jednocześnie pokazać, że kierowanie samochodem może być przyjemnością. Pierwszy kontakt z samochodem to szansa by poznać swoje naturalne odruchy w różnych sytuacjach drogowych. Wrażenie jakie wywołuje pierwsza jazda pozostaje na całe życie – opowiada Leszek Kuzaj.

Zajęcia były tak zaplanowane, że młodzież miała bardzo niewiele teorii. – Zaczęliśmy od podstaw – właściwej pozycji za kierownicą, która jest fundamentem bezpiecznej jazdy. Mieliśmy szansę pokazać młodzieży jak ogromne znaczenie ma nabywanie właściwych nawyków od samego początku. Wielu rodziców czuje, że powinni uczyć swoje dorastające dzieci podstaw jazdy samochodem, dlatego umożliwiliśmy licealistom bezpieczny pierwszy kontakt z samochodem pod okiem doświadczonych instruktorów, na zamkniętym terenie nowoczesnego ośrodka doskonalenia techniki jazdy. Cudownie, że ta młodzież w ogóle nie jeździła samochodem. Nasz program polega na tym, żeby podczas tych zajęć zbudować relację z młodzieżą, żeby od razu poczuli autorytet, trzymali dyscyplinę ale zarazem czuli się swobodnie – dodaje.

Leszek Kuzaj prowadący zajęcia dla uczestników pilotażowego projektu wychowania komunikacyjnego. Fotografia - materiały prasowe

Leszek Kuzaj prowadzi zajęcia dla uczestników pilotażowego projektu wychowania komunikacyjnego. Fot. Materiały prasowe

Uczniowie na płytach poślizgowych

Podczas przygotowanych dla uczestników pilotażowego programu zajęć na Torze Modlin w każdym samochodzie szkoleniowym były trzy osoby oraz instruktor Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, który na bieżąco wszystko im tłumaczył. Zajęcia były podzielone na dwie części. Przez pierwsze dwie godziny uczniowie mogli oswoić się z samochodem i zrobić swoje pierwsze kilometry na torze treningowo-sportowym.

Zajęcia odbywały się przy wykorzystaniu samochodów z automatyczną skrzynią biegów więc instruktorzy mogli skoncentrować się na prowadzeniu samochodu, operowaniu kołem kierownicy, obserwacji drogi, wykonywania różnych manewrów – wyczuciu samochodu, prędkości. Szkolenie nie dotykało przepisów ruchu drogowego. Nie to było jego celem. Te kwestie zostają w gestii szkolenia jakie uczniowie przejdą w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. Samochody były wyposażone w limiter, więc nie było obaw, że ktoś będzie jechał ze zbyt dużą prędkością. Najpierw ustawiono ją uczestnikom na 30 km/h, później na 40 km/h.

– Te pierwsze dwie godziny poświęciliśmy na to, żeby uczestnicy wiedzieli jak jechać samochodem, jak podczas jazdy utrzymywać skupienie, jak obserwować drogę, jak daleko na nią patrzyć. Peryferyjne widzenie jest bardzo istotne – za kierownicą nie powinniśmy ograniczać się tylko do obserwacji samochodu jadącego przed nami – tłumaczy Leszek Kuzaj.

Po tej pierwszej części zajęć uczestnicy byli już oswojeni z samochodem, odpowiednim operowaniem rąk na kierownicy, poznali gabaryt samochodu, wiedzieli jak skręcać, przyspieszać, hamować. Każdy musiał wykonać próbę pełnego hamowania. Instruktorzy kładli nacisk na koncentrację i koordynację ruchową za kierownicą.

Po przerwie uczestnicy zostali wrzuceni na głęboką wodę. Trenowali na płytach poślizgowych Toru Modlin. Zaskakującym momentem w zajęciach było zdestabilizowanie toru jazdy przy pomocy tzw. szarpaka. Ćwiczenie to uświadomiło młodym ludziom jak dużym siłom może być poddany samochód oraz jak nieprzewidywalnie może zachować się na śliskiej nawierzchni.

– Oprócz właściwych wniosków z tego ćwiczenia, które wskazują jak ważne jest unikanie ryzyka uczę młodych ludzi właściwego czucia samochodu. Mało kto przekazuje podczas szkoleń wiedzę o tym, że kiedy samochód wpada w poślizg nadsterowny to bodźce odbierane ciałem dotrą do nas szybciej niż bodźce wzrokowe. Bodźce odebrane przez ciało dają szansę na wcześniejszą reakcję i nie dopuszczenie do pogłębienia problemu. Nie znajdzie się tego w żadnym podręczniku, to lata mojego doświadczenia ze sportu, z pracy z psychologiem – mówi Leszek Kuzaj.

Pojazdy treningowe Renault Mégane RS używane do prowadzenia szkolenia na Torze Modlin. Fotografia - materiały prasowe

Szkolenie uczniów z Ciechanowa na Torze Modlin. Fot. Materiały prasowe

Drugim ćwiczeniem jakie uczniowie wykonywali na płycie poślizgowej było hamowanie z ominięciem przeszkody. To kolejna okazja by pokazać jak ogromny wpływ na bezpieczeństwo ma prędkość, a także przewidywanie i wyobraźnia.

– Kiedy już nieźle im to wychodzi pokazujemy jak działa podniesienie prędkości. O ile przy niższej prędkości radzili sobie z samochodem o tyle przy wyższej nie są już w stanie opanować samochodu. Teraz już wiedzą co im może grozić gdy zwiększą prędkość o 10 km/h – zwraca uwagę Leszek Kuzaj.

Młodzież była bardzo zaskoczona jak znacząco wydłużała się droga zatrzymania w stosunku do nikłej różnicy prędkości – mogli na własnej skórze doświadczyć czym jest czas reakcji, a także uzyskać wiedzę na temat właściwej współpracy z systemami bezpieczeństwa w samochodach. – To niezwykle istotne , aby działać na wyobraźnie młodzieży –  aby w przyszłości nie przeceniali swoich umiejętności – mówi Leszek Kuzaj. I dodaje: – Wysoki stopień koncentracji uczestników szkolenia przerósł nasze oczekiwania. Młodzież z bardzo dużym poczuciem odpowiedzialności przystąpiła do wykonywania ćwiczeń i z niezwykle dużą uwagą wsłuchiwała się w słowa instruktorów. Dużym zaskoczeniem było obserwowanie naturalnych odruchów prowadzących samochody. Nieskażone błędnymi nawykami reakcje uczestników szkolenia były bardzo często prawidłowe.

Od początku właściwe wzorce

Szkolenie na torze treningowo-sportowym dla osób, które nie mają jeszcze prawa jazdy i nigdy nie prowadziły samochodu nie powinno dziwić. Leszek Kuzaj, który od kilku lat doskonali program szkoleń dla takich kursantów uczy nawet 12-latków.

– Dzieci są bardzo plastyczne, mają doskonałą pamięć mięśniową. Już 12-latek po pół godzinie szkolenia jedzie samochodem, słucha, jest skoncentrowany. Te pierwsze doświadczenia jazdy samochodem zostają im w pamięci na całe życie. Zalecał bym powtarzać taki trening min. raz w roku. Kiedy pójdą na kurs prawa jazdy będą już wiedzieli jak prawidłowo trzymać ręce na kierownicy, jak właściwie usiąść w samochodzie, aby nie występowało niepożądane napięcie mięśniowe obniżające koncentrację. To jest to co możemy zrobić na rzecz poprawiania bezpieczeństwa. Dawać młodym ludziom najlepsze podwaliny – od początku pokazywać właściwe wzorce, a nie później walczyć ze złymi nawykami. Takie działania są jednak możliwe jedynie na zamkniętym obiekcie takim jak Tor Modlin – mówi Leszek Kuzaj i dodaje, że na szkoleniach przekazuje kursantom ważną ideę. – Na drodze są odpowiedzialni za siebie i za innych użytkowników drogi, muszą dążyć do kunsztu poprawnego prowadzenia samochodu, mieć oczy szeroko otwarte, rozpoznawać zagrożenia i mieć świadomość, które z nich mogą wystąpić.

Rafał Grodzicki, kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD w Warszawie zaznacza, że zajęcia w ramach pilotażowego programu wychowania komunikacyjnego potrwają w ciechanowskim liceum do kwietnia. – Później uczniowie będą uczyć się jazdy samochodem w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Do teoretycznego egzaminu na prawo jazdy będą mogli podejść bez konieczność udziału w szkoleniu z teorii w Ośrodku Szkolenia Kierowców – mów Rafał Grodzicki. I dodaje: – Będziemy monitorować to jak uczestnicy tych pilotażowych zajęć zdali egzaminy na prawo jazdy w porównaniu do tych, którzy uczyli się tylko w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Kiedy już zdobędą uprawnienia będziemy sprawdzać jakimi są kierowcami – czy powodują wypadki, przekraczają prędkość, dostają mandaty.

Agnieszka Niewińska
Materiał powstał we współpracy z portalem BRD24.pl.

 Materiał powstał we współpracy z portalem brd24.pl. Link prowadzi do artykułu na stronie BRD24.pl - Kuzaj uczył licealistów na Torze Modlin. Tak się wychowuje komunikacyjnie

Media o nas – BRD24.pl – Miasteczko Ruchu Drogowego w Modlinie już otwarte

Media o nas – BRD24.pl – Miasteczko Ruchu Drogowego w Modlinie już otwarte

Nowoczesny budynek edukacyjny, przejścia dla pieszych, pasy ruchu dla rowerów, rondo, skrzyżowania równorzędne i te z sygnalizacją świetlną. W Modlinie otwarte zostało Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Miasteczko Ruchu Drogowego – miejsce gdzie dzieci i młodzież będą się uczyć bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym.

Miasteczko Ruchu Drogowego w Modlinie. Rowerzysta oczekujący na zielony sygnał na sygnalizatorze.W Miasteczku Ruchu Drogowego w Modlinie można skorzystać z rowerów i przygotowanej infrastruktury. Fotografia – Brd24.pl

Kompleks, w którym dzieci i młodzież będą mogły uczyć się zasad bezpiecznego poruszania się jako piesi i rowerzyści powstał na terenie sąsiadującym z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin oraz Warszawskim Ośrodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy. Do dyspozycji korzystających z ośrodka został oddany budynek z salą wykładową wyposażoną w tablice multimedialną i z zapleczem socjalnym. Obok budynku powstało miasto w miniaturze. Są tu ulice, przejścia dla pieszych, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, pasy dla rowerów, ronda. Ośrodek wyposażony jest w rowery, a także kaski i kamizelki dla rowerzystów. Każda z osób korzystających z ośrodka może się przekonać czy zna znaki drogowe, czy potrafi prawidłowo poruszać się po drodze dla rowerów lub chociażby włączać się do ruchu.

Uroczyste przecięcie wstęgi. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie. W tle zaproszeni goście.Miasteczko Ruchu Drogowego otworzył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Fotografia – Brd24.pl

Mazowieckiego Centrum BRD w Modlinie zostało uroczyście otwarte 9 maja. W przecięciu wstęgi i inauguracyjnych zajęciach dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie wzięli udział między innymi: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik; starosta nowodworski Krzysztof Kapusta; prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie  Dariusz Marek Szczygielski.

Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta, bezpieczny kierowca

– To bardzo atrakcyjne miejsce, zwłaszcza dla młodego pokolenia – mówi brd24.pl marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. – Ośrodek jest doskonale wyposażony. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w sali wykładowej jak i w miasteczku ruchu drogowego. Dzięki temu możemy uczyć młodych rowerzystów bezpiecznych zachowań. Mogą tu zdobyć kartę rowerową – mówi marszałek Struzik i dodaje, że otwarcie ośrodka wpisuje się w prowadzone od 20 lat przez mazowiecki samorząd działania na rzecz edukacji z zakresu BRD.

– Dzięki temu, że w naszej gestii są Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego możemy prowadzić proces edukacyjny już wśród najmłodszych dzieci. Podczas takich zajęć edukacyjnych rozdaliśmy już kilkaset tysięcy elementów odblaskowych, kasków rowerowych i innych przedmiotów niezbędnych pieszym i rowerzystom do podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa. Prowadzimy akcje edukacyjne „Bezpieczna droga do szkoły”, „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. O bezpieczeństwie przypominamy podczas akcji letnich. Edukacja już procentuje – podkreśla marszałek Struzik. Zwraca uwagę, że Mazowieckie Centrum BRD w Modlinie to miejsce nie tylko dla dzieci i młodzieży. – Sąsiedztwo Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy powoduje, że z tego kompleksu mogą korzystać także kierowcy – mówi. Tor Modlin umożliwia im by w bezpiecznych warunkach sprawdzili swoje umiejętności za kierownicą pod okiem doświadczonych instruktorów.

Samochód treningowy na torze Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy sąsiadującego z Miasteczkiem Ruchu DrogowegoZ Miasteczkiem Ruchu Drogowego sąsiaduje Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. Swoje umiejętności na specjalnie przygotowanym torze mogą podnosić kierowcy. Fot. Brd24.pl

Dariusz Marek Szczygielski, dyrektor WORD Warszawa podkreśla, że dzisiaj nie ma osoby, która nie byłaby uczestnikiem ruchu drogowego. – Każdy, bez względu na wiek, musi posiadać podstawową wiedzę jak bezpiecznie przebywać na coraz bardziej ruchliwych polskich drogach. Dedykowana edukacja dla każdej grupy wiekowej musi osiągnąć cel. Jest nim bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta i bezpieczny kierowca. Rządzący zapominają o odpowiedniej edukacji najmłodszych. Jeżeli dzisiaj wypełnimy tę niszę, to mamy szanse, że jako rodzice nie będziemy się martwić nadmiernie o bezpieczny powrót dziecka do domu, a później losy tego dziecka jako kierowcy też nie będą nas napawały niepokojem – mówił brd24.pl dyrektor WORD Warszawa.

Z Miasteczka Ruchu Drogowego można skorzystać indywidualnie. Wystarczy odwiedzić je w godzinach otwarcia i skorzystać z dostępnych rowerów i przygotowanych tras. – Można także wziąć udział w zajęcia z egzaminatorami WORD, którzy zajmą się edukacją najmłodszych użytkowników ruchu drogowego. Na te zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane. Termin można zarezerwować w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Korzystanie z miasteczka jak i zajęcia z egzaminatorami są bezpłatne – mówi Rafał Grodzicki, Kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD Warszawa.

Przejazdy rowerzystów, nauka pierwszej pomocy

W dniu inauguracji ośrodka w Modlinie w zajęciach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie. Podzieleni na grupy uczyli się pod okiem egzaminatorów WORD. Na sali wykładowej m.in. o podstawowych przepisach, powodach, dla których trzeba w samochodzie zapinać pasy, a podczas jazdy rowerem – konieczne wyposażonym w światła i odblaski – mieć na głowie kask rozmawiali z egzaminatorką WORD. Do zajęć wykorzystali tablicę multimedialną.

Zdjęcie sali wykładowej Miasteczka Ruchu Drogowego. Na sali grupa młodzieży uczestniczącej w wykładzie o bezpieczeństwie na drodze.Na potrzeby zajęć edukacyjnych oddano do użytku salę wykładową wyposażoną w tablice multimedialną. Fot. Brd24.pl

Zasad pierwszej pomocy przedmedycznej młodzież uczyła się od funkcjonariuszy straży pożarnej. Do ich dyspozycji były fantomy, dzięki którym każdy mógł wziąć udział w treningu z zakresu masażu serca. Uczniowie z Ciechanowa wsiedli również na rowery. Pod okiem egzaminatora WORD przemierzali przygotowane w Miasteczku Ruchu Drogowego skrzyżowania.

Zajęcia z pierwszej pomocy.Zajęcia z pierwszej pomocy przeprowadzili funkcjonariusze straży pożarnej. Fot. Brd24.pl

Młodzież odebrała od Marszałka Województwa Mazowieckiego trzy rowery, które posłużą w szkolnych zajęciach dotyczących ruchu drogowego. Marszałek specjalnymi wyróżnieniami nagrodził także osoby, które przyczyniły się do powstania Mazowieckiego Centrum BRD w Modlinie. Uhonorowani zostali: Rafał Grodzicki Kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD Warszawa, jego poprzednik na tym stanowisku – Krzysztof Wójcik oraz Rafał Zięba prezes Warszawskiego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy i Toru Modlin.

 

Agnieszka Niewińska
Materiał powstał we współpracy z portalem.


Materiał powstał we współpracy z portalem brd24.pl. Link prowadzi do artykułu na stronie brd24.pl

Dla bezpieczeństwa najmłodszych. Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie już działa.

Dla bezpieczeństwa najmłodszych. Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie już działa.

Już działa Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie. To nowoczesny obiekt, który służyć będzie propagowaniu bezpiecznych zachowań na drodze. Do skorzystania z jego oferty zachęcał marszałek Adam Struzik.

– To miejsce powstało przede wszystkim z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego chcemy kształtować prawidłowe postawy na drodze już od najwcześniejszych lat. W tym centrum dzieci i młodzież poza wiedzą teoretyczną, będą mogły sprawdzić swoje umiejętności na specjalnym torze – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Teoria…

Nowo wybudowany obiekt o powierzchni 220 m2 posiada dwie sale wykładowe, wyposażone w najnowocześniejsze, multimedialne środki dydaktyczne. Dzięki merytorycznej opiece ekspertów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego dzieci i młodzież otrzymają praktyczną wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego. Z kolei bliskie sąsiedztwo Warszawskiego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy pozwoli na korzystanie z obiektów przez całe rodziny, a także wdrożenie innowacyjnych programów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

… i praktyka

Na terenie Mazowieckiego Centrum BRD w Modlinie znajduje się także „miasteczko ruchu drogowego”. To blisko 800 m2 jezdni, dróg rowerowych oraz chodników. Miasteczko jest symulacją rzeczywistej drogi, pełnej skrzyżowań, znaków pierwszeństwa, przejść dla pieszych, a także sygnalizacji świetlnej, przejazdów tramwajowych i kolejowych. Dla początkujących rowerzystów stworzona została powierzchnia do doskonalenia jazdy. Infrastruktura miasteczka pozwala na przygotowanie zarówno pieszych jak i rowerzystów do poruszania się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
Dla wspólnego dobra

Tylko w 2018 r. na polskich drogach zginęło w wyniku wypadków komunikacyjnych aż 105 dzieci, a 3621 zostało rannych. By zahamować wzrost liczby poszkodowanych, samorząd Mazowsza wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego podejmują działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Jednym z nich jest budowa Mazowieckiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie. Dzięki inwestycji możliwe będzie kształtowanie prawidłowych postaw poprzez edukację z zakresu przepisów ruchu drogowego. Koszt inwestycji wyniósł prawie 1 mln zł.

 

 

 

 

Źródło: mazovia.pl oraz materiały własne WORD Warszawa

Rodzice martwili się o bezpieczeństwo. WORD zrobił zajęcia dla dzieci w Kątach na Mazowszu

Rodzice martwili się o bezpieczeństwo. WORD zrobił zajęcia dla dzieci w Kątach na Mazowszu

Egzaminatorzy WORD Warszawa w ramach akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” poprowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży w niewielkiej miejscowości Kąty na Mazowszu. Uczniowie wzięli udział w trzech panelach o bezpieczeństwie i otrzymali pakiety odblasków. O zajęcia prosiła rada rodziców zaniepokojona o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły

Uczniowie swoje umiejętności rowerowe sprawdzali na przygotowanym przez egzaminatorów WORD Warszawa torze przeszkód. Fot. brd24.pl

Sala gimnastyczna szkoły podstawowej w Kątach w gminie Kołbiel zamieniła się w rowerowy tor przeszkód. W jednym z paneli prowadzonym przez egzaminatorów WORD Warszawa dzieci i młodzież z klas III-VIII musiały pokonać na rowerze slalom czy rynnę. Zanim wsiadły na rowery musiały dobrać kaski, prawidłowo je założyć, a także ubrać się w odblaskowe kamizelki. Okazało się, że choć wiele uczniów szkoły w Kątach – nawet zimą – dojeżdża na lekcje na rowerze, to nie wszyscy mają odpowiednio przygotowane jednoślady. Brakuje im m.in. lampek przednich czy tylnych. Niewiele dzieci jeździ na rowerze w kaskach czy kamizelkach.

– Nawet jeśli uważacie, że świetnie jeździcie na rowerze, to zakładajcie kask. Zwróćcie uwagę, że nawet zawodowi kolarze podczas wyścigów zawsze jeżdżą w kaskach. Kask chroni waszą głowę. Jeśli kask się uszkodzi zawsze można go wymienić na nowy, a co się stanie jeśli doznacie urazu głowy? – pytała egzaminatorka WORD Warszawa.

Uczniowie odebrali pakiety odblasków zawierające taśmy odblaskowe i zawieszki, które mogą przyczepić do kurtek czy plecaków. – Te odblaski nie mogą wylądować w kieszeni czy w szufladzie. Używajcie ich – przypominali egzaminatorzy WORD Warszawa.

Zawieszki i taśmy odblaskowe – takie pakiety otrzymały dzieci ze szkoły w Katach. Fot. brd24.pl

Zajęcia odbyły się w ramach akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Samorząd województwa mazowieckiego prowadzi ją od 2014 r. wraz z WORD, Policją oraz ratownikami medycznymi. Odwiedzając kolejne placówki egzaminatorzy WORD uczą dzieci i młodzież bezpiecznych zachowań na drodze oraz podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jak korzystać z defibrylatora

Poza rowerowym torem przeszkód i rozmową o przepisach, przygotowaniu się do jazdy rowerem czy zachowaniu kiedy jest się pieszym lub pasażerem, młodzież wzięła udział w panelu prowadzonym przez funkcjonariuszy policji. Uczniowie obejrzeli film o bezpieczeństwie i rozmawiali z policjantami o najczęstszych błędach, które popełniają dzieci na drodze gdy chcąc np. przejść przez jezdnię czy poruszać się rowerem czy na hulajnodze.

Funkcjonariusze policji rozmawiali z młodzieżą m.in. o błędach jakie popełniają jako piesi czy rowerzyści. Fot. brd24.pl

Duże emocje wśród starszych uczniów wzbudziły zajęcia z ratownikami medycznymi, którzy do szkoły przyjechali z ratowniczą apteczką, fantomami do ćwiczeń i defibrylatorem. Pokazali młodzieży, że w razie potrzeby nie powinni się bać korzystania z tego sprzętu. Zademonstrowali, że podpowiada on ratownikowi co m robić, a jeśli nie mamy praktyki w wykonywaniu masażu serca maszyna oceni i zakomunikuje nam m.in. czy uciskać klatkę piersiową poszkodowanego szybciej czy wolniej, z większą lub mniejszą siłą. Młodzież mogła również przećwiczyć na fantomach wykonywanie masażu serca.

 

Ratownicy medyczni zaprezentowali młodzieży jak korzystać z defibrylatora. Fot. brd24.pl

– Przekazywanie dzieciom wiedzy o bezpieczeństwie w taki sposób, w który wykorzystuje się ich zaangażowanie i emocje, to najlepsza metoda. Dzięki temu ta wiedza ma szansę zostać w ich głowach  – mówi Beata Bednarczyk, dyrektor szkoły podstawowej w Kątach. – Bezwzględnie bezpieczeństwo to dla nas sprawa priorytetowa. Nasi uczniowie w większości do szkoły dojeżdżają rowerem lub przychodzą pieszo. W naszej miejscowości nie ma chodnika, poruszają się po jezdni, dlatego tak ważne jest dla nas, by znali zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, korzystali z odblasków – tłumaczy dyrektor i zaznacza, że wraz z planowanym remontem linii kolejowej na odcinku Pilawa-Otwock przybędzie autobusów, które będą przejeżdżać wąską drogą przebiegającą przy szkole w Kątach – drogą bez chodnika i bez pobocza. – Te zajęcia to walka o bezpieczeństwo, a może i życie naszych uczniów. Do przeprowadzenia zajęć na temat bezpieczeństwa nie musiałam nikogo przekonywać, prosiła mnie o to sama rada rodziców – podkreśla dyrektor placówki w Kątach. Zwraca również uwagę, że takie lekcje wywołują efekt kuli śniegowej. – Dzieci wracają do domu i edukują rodziców oraz dziadków. Proszą ich o używanie odblasków, zwracają uwagę na to by podczas jazdy na rowerze zakładać kask. Bezpieczniejsi są nie tylko uczniowie, ale i całe rodziny.

Blisko 6 mln zł na BRD

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w swoim statucie oprócz egzaminowania mają również zapisane działania z zakresu szkoleń i działalność na rzecz BRD. Stąd m.in. prowadzone cyklicznie akcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach. W tym roku w budżecie WORD-ów na Mazowszu przewidziane jest blisko 6 mln zł na poprawę stanu BRD. Część tych funduszy zostanie przeznaczona na akcje edukacyjne skierowane do młodzieży, doposażenie szkół, konkursy czy olimpiady o tematyce BRD.

Wydatki Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na działania BRD w 2019 r. Fot. MR BRD

Agnieszka Niewińska
Materiał powstał we współpracy z portalem.