Skład osobowy Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W skład Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wchodzą:

 • Przewodniczący – Marszałek Województwa Mazowieckiego;
 • Zastępcy przewodniczącego: Wojewoda Mazowiecki, Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji;
 • Sekretarz – osoba wskazana przez Marszałka Województwa;
 • członkowie Rady:
   1. wojewódzki inspektor transportu drogowego,
   2. dyrektor właściwego terenowo oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
   3. przedstawiciel wojewody,
   4. przedstawiciel wojewódzkiego sztabu wojskowego,
   5. przedstawiciel kuratora oświaty,
   6. przedstawiciel zarządu województwa,
   7. przedstawiciel zarządów powiatu,
   8. przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast,
   9. przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji,
   10. przedstawiciel komendanta stołecznego Policji,
   11. przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
   12. przedstawiciel zarządu dróg wojewódzkich,
   13. przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
   14. przedstawiciel zarządów dróg powiatowych,
   15. osoby wskazane przez marszałka województwa w szczególności reprezentujące działające na terenie woje­wództwa organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest problematyka bezpieczeństwa ruchu dro­gowego, przy czym marszałek województwa może wskazać nie więcej niż 12 osób.

Do prac w Radzie mogą być zapraszani, z głosem doradczym, przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia ruchu drogowego, pracownicy naukowi wyższych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych oraz niezależni eksperci.

 

Aktualny osobowy skład Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 • Adam  Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego – Przewodniczący Rady
 • Konstanty Radziwił – Wojewoda Mazowiecki, Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Insp. Waldemar Wołowiec – Komendant Wojewódzki Policji, Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Nadinsp. Paweł Dzierżak – Komendant Stołeczny Policji, Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Tomasz Matuszewski – Sekretarz Rady
 • Krzysztof Chojnacki – Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • Jarosław Wąsowski – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Warszawa
 • Leszek Sekulski – Zastępca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki
 • Ludwik Rakowski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 • Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
 • Waldemar Kuliński – Sekretarz Województwa, Dyrektor Urzędu  Marszałkowskiego
 • Joanna Sokołowska – Z-Ca Dyrektora Departamentu Organizacji
 • Agnieszka Gonczaryk – Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej I Zdrowia
 • Katarzyna Wieczorek – Dyrektor Departamentu Infrastruktury
 • Mirosław Augustyniak – Radny Wojewódzki
 • Józef   Rozkosz – Wójt Gm. Bielsk
 • Dariusz Piątek – Burmistrz M. I Gm. Skaryszew
 • Jacek Gołębiewski – Urząd M.St. Warszawy
 • Nadkom. Adam Jamorek – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą W Radomiu
 • Młodszy Inspektor Dariusz Ejsmont – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji
 • st. bryg. Waldemara Dejneko – naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarne w Warszawie,
 • Grzegorz Obłękowski – Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich W Warszawie
 • Dariusz Marek Szczygielski – Dyrektor WORD w Warszawie
 • Cezary Chodkowski – Dyrektor WORD w Ciechanowie
 • Dariusz Mierzejewski – Dyrektor WORD w Ostrołęce
 • Wojciech Krzewski – Dyrektor WORD w Płocku
 • Radosław Strzaliński – Dyrektor WORD w Siedlcach
 • Marcin Ciężkowski – Dyrektor WORD w Radomiu
 • Łukasz Puchalski – Zarząd Dróg Miejskich
 • Zdzisław Majkowski – Wojewódzki Sztab Wojskowy
 • Małgorzata Wojtaszewska – Mazowieckie Kuratorium Oświaty
 • Robert Gałązkowski – Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Lucyna Kęsicka – Dyrektor Meditrans Płock
 • Leszek  Szpakowski – Dyrektor Meditrans Siedlce
 • Piotr Kowalski – Dyrektor Meditrans Radom
 • Mirosław Dąbkowski – Dyrektor Meditrans Ostrołęka
 • Krzysztof  Jaworski – Prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Maria Dąbrowska-Loranc – Instytut Transportu Samochodowego
 • Karol Bielski – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego I Transportu Sanitarnego “Meditrans” Spzoz w Warszawie
 • Witold Luty – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Romuald Chałas – Prezes Automobilklubu Polskiego