Stanowiska

 

 

Stanowisko w sprawie zapobiegania zagrożeniu bezpieczeństwa rowerzystów i innych użytkowników dróg
W związku z rosnącym udziałem w ruchu drogowym osób używających roweru jako środka transportu, zagrożeniem ich bezpieczeństwa jako niechronionych użytkowników dróg oraz negatywnymi zjawiskami wywoływanymi przez rowerzystów, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego widzi potrzebę zintensyfikowania działań odpowiedzialnych za tę dziedzinę życia służb, instytucji, firm, mediów i organizacji, w tym pozarządowych, w zakresie:
  • popularyzacji przepisów ruchu drogowego dotyczących kierujących rowerami, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przysługującego im pierwszeństwa, zakazu przejazdu przez przejścia dla pieszych, korzystania z przejazdu dla rowerzystów oraz jazdy po spożyciu alkoholu
  • zachęcania wszystkich, także dorosłych, do korzystania z chroniących zdrowie i niejednokrotnie życie kasków rowerowych i wnioskowanie o wprowadzenie rozwiązań prawnych, które nałożą na rowerzystów obowiązek używania kasków
  • promowania stosowania kamizelek odblaskowych i innych elementów odblaskowych
  • informowania i przypominania o obowiązkowych elementach wyposażenia roweru, w tym wymaganym oświetleniu oraz kontrolowania przez właściwe służby, czy konkretne pojazdy są w nie zaopatrzone
  • uświadamiania potrzeby utrzymywania pojazdu  w należytym stanie technicznym.
Nie nawołując do szczególnie restrykcyjnego traktowania rowerzystów, którzy łamią przepisy, apelujemy o traktowanie ich jako równych wobec prawa. Pouczanie, ostrzeganie, a jeśli zasłużyli – karanie, zgodnie z obowiązującymi zasadami, to jedna z form zapobiegania wypadkom drogowym.
Wobec formułowanych podczas oficjalnych i nieoficjalnych debat propozycji „łagodnego” traktowania np. nietrzeźwych kierujących rowerem poruszających się po terenie niezabudowanym czy też na obszarach wiejskich, stanowczo opowiadamy się przeciwko wybiórczemu stosowania prawa, szczególnie akcentując potrzebę prewencji i uświadamiania możliwych skutków nieodpowiedzialnego, niezgodnego z prawem zachowania.
Mazowiecka Rada
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego